Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor řízení staveb AHNM

Činnost Odboru řízení staveb zabezpečuje 5 oddělení:
·    oddělení řízení investic
·    oddělení investic Praha
·    oddělení investic Pardubice
·    oddělení investic Brno
·    oddělení bezpečnostních investic NATO

Odbor řízení staveb zabezpečuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení, přípravu a realizaci staveb investičního charakteru, včetně staveb financovaných z dotačních prostředků a podílí se na zabezpečení přípravy a realizace staveb zařazených do programu bezpečnostních investic NATO (NSIP).

Odbor řízení staveb se nevyjadřuje a nevydává závazná stanoviska v řízeních podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za Ministerstvo obrany jako dotčeného orgánu. Uvedené je v působnosti Odboru ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem MO:
Přestěhované pracoviště OÚZ Praha / OdOÚZ Čechy na nové působiště – Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6, má tyto kontakty
:  
Jaroslav Janoušek – vedoucí oddělení: 973 215 911, 725 550 766
Ing. Karol Jókai – zástupce vedoucího oddělení: 973 215 927, 602 249 787
Jana Janoušková:  973 215 928
Ing. Jana Vlčková: 973 215 931
Olga Jelínková - Hancová: 973 215 910
E-mailová adresa:   odouz.pha@centrum.cz
Datová schránka:    ID hjyaavk
www.army.cz - Vyřizování žádostí k výstavbě a ÚPD

Kontakty:

Ředitel odboru
Ing. Roman Mistoler, MBA - pověřen řízením
Tel.: 973 206 201, e-mail: ahnm-ors@army.cz

Asistentka
Denisa Hüblová
Tel.: 973 206 211, e-mail: hublovad@army.cz

Oddělení řízení investic:
Zástupce ředitele odboru – vedoucí oddělení: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel. 973 206 201,
e-mail: mistolerr@army.cz   

Oddělení investic Praha:
Vedoucí:    Roman Prášek, tel.: 973 206 249, e-mail: prasekr@army.cz

Oddělení investic Pardubice:
Vedoucí:    Ing. Bc. Ladislava Hemerková, tel.: 973 245 794, e-mail: hemerkoval@army.cz

Oddělení investic Brno:
Vedoucí:    Ing. Josef Kamenišťak, tel.: 973 445 845, e-mail: kamenistakj@army.cz

Oddělení bezpečnostních investic NATO:

Vedoucí:    Ing. Lubomír Štopl, tel.: 973 445 958, e-mail: stopll@army.cz