Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyAgentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) je přímo podřízeným útvarem náměstka pro řízení sekce majetkové Ministerstva obrany (SM MO) odpovědným za výkon správy nemovitého a souvisejícího movitého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit MO (nemovitá infrastruktura MO).

V rámci správy nemovité infrastruktury MO zajišťuje AHNM výkon oprávnění a splnění povinností stanovených MO platnými právními předpisy pro hospodaření a nakládání s majetkem státu.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

AHNM je odborným orgánem náměstka ministra obrany pro řízení sekce majetkové pro zabezpečení provozu budov, staveb a technických zařízení, nákupy energií a služeb ve prospěch nemovité infrastruktury, zajištění střežení a ostrahy nepotřebného nemovitého majetku, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství souvisejícího s provozem nemovitého majetku, zabezpečení péče o nemovité kulturní památky podle platných právních předpisů, zabezpečení přípravy a realizace staveb investiční výstavby, včetně projektů financovaných z dotačních prostředků a prostředků NATO. Zabezpečuje pronájem dočasně nepotřebného majetku.

Dále odpovídá za přípravu podkladů (v případě zakázek malého rozsahu i za organizaci veřejných zakázek) k veřejným zakázkám nemovité infrastruktury MO, jejichž předmětem je nabývání majetku, pořizování stavebních prací a služeb ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za jejich realizaci.

V čele AHNM je ředitel, který je podřízen náměstkovi ministryně obrany pro řízení sekce majetkové Ministerstva obrany.

Ročenka AHNM