Přejít na: obsah | navigaci

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Ministerstvo obrany České republikyOdbor finanční AHNM

Činnost Odboru finančního zabezpečují 4 oddělení:
·    oddělení rozpočtu a analýzy
·    oddělení rozpočtu a finančních náležitostí Praha
·    oddělení rozpočtu a finančních náležitostí Pardubice
·    oddělení rozpočtu a finančních náležitostí Brno

Odbor finanční zajišťuje, prostřednictvím jednotlivých oddělení, finanční a ekonomické zabezpečení činnosti AHNM, a zajišťuje analytickou podporu v oblasti nemovité infrastruktury a zabezpečuje plánování a rozpočtování příjmů a výdajů v oblasti nemovité infrastruktury. Sleduje čerpání finančních prostředků, vede evidenci pohledávek v působnosti AHNM a zabezpečuje jejich správu, včetně vymáhání. Uveřejňuje smlouvy a další dokumenty v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty:

Ředitelství Praha:

Ředitel odboru
Ing. Michal Gladič

Tel.: 973 206 346, e-mail: gladicm@army.cz

Asistentka

Renata Tůmová, tel.: 973 206 308, e-mail: tumovar1@army.cz